Általános Redelkezések

1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A szerződés az ügyfél megrendelésének a Frühwald Kft. (a továbbiakban Gyártó) általi visszaigazolásával, a vételár kifizetésével, vagy a szállítás megkezdésével jön létre.

2. ÉRVÉNYESSÉG

Az„Eladási és szállítási feltételek” minden megkötött üzletre, szerződésre, és az azokkal összefüggő szállításokra vonatkoznak. Ettől eltérni csak a Gyártó képviselőjének írásos nyilatkozatával lehet. A Vevő beszerzési feltételei nem érvényesek akkor sem, ha a Gyártó ezeknek nem mondott ellent.

3. ÁRAK, AJÁNLATOK ELSZÁMOLÁSA

A Gyártó mindenkori árjegyzéke a gyártelepi árakat tartalmazza. Amennyiben a Frühwald Kft. és a Vevő írásban megállapodik, úgy a telepi ártól eltérhetnek. Az alapanyagok, az energia, a szállítási költségek emelkedése esetén a Gyártó jogosult árkorrekcióra (10 napos bejelentési kötelezettség mellett), melyet a szállítás megkezdése előtt közöl a Vevővel. Békéscsaba, Sóskút és Újfehértó azonos áron értékesít. A Gyártó ajánlati kötöttsége – ha a Gyártó ettől eltérően írásban nem rendelkezik – 30 napra korlátozódik. A listaár tartalmazza a felrakás költségeit is. Az elszámolás alapja az eladó által kiállított és a Vevő vagy meghatalmazottja által aláírt szállítólevél.

4. A megrendelés tartalma

A Vevő írásos megrendelésének tartalmaznia kell a Gyártó termékismertetője alapján a megvásárolni kívánt áru – megnevezését, rövidítését; – a rendelt termék méretét; – színét (burkolókő, kerti elemek esetében); – pontos mennyiségét (db, m², fm, m³); – szállítási módját (saját, Gyártó általi); – kért szállítási időpontját; – az átvevő nevét, telefonszámát; – pontos szállítási címét.

5. Szállítás, rakodás

A termék szállításáról a Vevőnek kell gondoskodnia. A felrakást, illetve a gyártelep elhagyását követően a felelősség a Vevőt, illetve a fuvarozót terheli. A termék mennyiségéről és minőségéről bármilyen minőségi kétség, aggály esetén – annak tisztázásáig – a termék nem építhető be. Amennyiben a Gyártó felkérést kap a termék Vevőhöz történő kiszállítására, úgy a Vevő hozzájárul, hogy a Gyártó alvállalkozót is igénybe vehet. A Gyártó által szervezett szállítások költsége jelentősen függ a) nem önrakodós fuvar esetében: a Vevőnek az érkezéstől számított 1 órán belül be kell fejezni a lerakodást, azon túl állásidő kerül leszámlázásra (melynek mértéke minden megkezdett fél óránként 1500 Ft + áfa) és/vagy b) a nem megfelelő megközelíthetőségtől; c) az építkezés vagy a szállítási cím pontatlan megjelölésétől; d) a daruzási díjtól; e) az úthasználati díjtól vagy a súlykor- látozási többletkölségtől.
A Vevőnek a pontos szállítási költségről a Gyártó képviselője vagy a cég telephelyein az értékesítési osztály tud felvilágosítást adni.

6. Kifizetés

A Gyártó a kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül fogad el. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a számlában foglalt összeget a Vevő által elismert, nem vitatott követelésként tartjuk nyilván. A Gyártó jogosult a megkötött szerződéstől elállni, vagy a szállításokat átmenetileg beszüntetni – az ennek következtében felmerülő mindenféle költségek átvállalása nélkül – ha a szerződéses jogviszony alatt a) a megállapodás szerinti fizetési feltételeket a Vevő nem tartja be, vagy b) a Vevőt illetően olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megkérdőjelezik fizetőképességét. A kifizetést a megegyezés szerinti időpontban kell teljesíteni, ellenkező esetben a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként, valamint minden ehhez kapcsolódó költséget (követelésbehajtó cég munkadíja) külön felszámítunk. A fizetések akkor minősülnek kiegyenlítettnek, amikor a Gyártó számláján a jóváírás megtörtént. Az esetleges felmerülő hiányosságok, minőségi reklamációk nem bírnak halasztó hatállyal.

7. A tulajdonjog fenntartása

A leszállított áru követeléseinek teljes kiegyenlítéséig (beleértve az egyéb költségeket is) a gyártó tulajdonában marad. Az egy adott építkezésre vonatkozó szállítások egy megrendelésnek számítanak akkor is, ha több részletben lettek megrendelve, kiszállítva, leszámlázva. Ebben az esetben csak akkor kerül át a tulajdonjog a vásárlóra, ha az egész szállításból adódó összes követelésünk ki van egyenlítve. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem, illetve a Vevő elleni csőd- vagy felszámolási eljárás esetén a Gyártónak jogában áll a tulajdonában álló árut elhozni a Vevőtől, és értékesíteni azt. A tovább értékesítésből adódó alacsonyabb, valamint a vissza-, illetve tovább szállítás költségei is a Vevőt terhelik.

8. Raklapok

A szállítás raklapon történik, amelyért betétdíjat és használati díjat számítunk fel. A telepünkre történő visszaszállítás (melynek költsége a Vevőt terheli) esetén a használati díjjal csökkentett árat visszafizetjük. Csak hibátlan raklapot vásárlunk vissza, a tulajdonjogot szállítólevéllel kérjük igazolni.

9. Anyag visszavásárlás

A Vevő megrendelése alapján többletként kiszállított árut a Gyártó csak előzetes egyeztetés után és csak akkor vesz vissza, ha az áru sértetlen és még az eredeti csomagolásban van. A visszaszállított termék mellé mellékelni kell a számla másolatát. A Gyártó a visszavásárláskor 20% kezelési költséget számít fel a termék értéke után. A visszavásárlásra a kiszállítástól számított 6 hónapon belül van lehetőség a Gyártó bármely telephelyén.

10. Garancia

A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit   és minőségi követelményeit. A mindenkori kiszállított mennyiség 2%-ig. terjedő töréskár az előírások szerint megengedett. Az árut a Vevő vagy annak megbízottja általi átvételkor mennyiség és minőség szerint fel kell mérni. Az ilyen ellenőrzés után kifogásolt árut nem szabad beépíteni, és a kifogást legkésőbb 3 napon belül írásban közölni kell a Gyártóval. Az átvétel meg történte után a Gyártó csak a rejtett (átvételkor nem észrevehető) hibákból eredő, a gyártás hiányosságaira visszavezethető kifogásokkal tud érdemben foglalkozni. Reklamáció esetén csak a számlával igazolhatóan a Frühwald Kft. által gyártott  termékeket  áll  módunkban  kicserélni.  Cseregaranciát  a még be nem épített termékekre lehet érvényesíteni, amennyiben a Gyártó képviselője előzetesen írásban engedélyezte azt. Az előforduló kivirágzás műszakilag elkerülhetetlen, a termék minőségi paramétereit és használati értékét nem befolyásolja, ezért nem minősül garanciális hibának! Az igénybevétel és az ennek során elkerülhetetlen természetes szennyeződés hatására a kivirágzások eltűnnek. A nem eléggé tömörített alapra fektetett burkolókövek és járdalapok sarka, széle vibráláskor letöredezhet. Ennek oka a nem megfelelően tömör ágyazat, szakszerűtlen fektetés, a burkolóköveként váltakozó fugatávolság be nem tartása, gumilap nélküli vibrálás. A felhasznált természetes anyagok színe változó, még a cementé is. Az eltérő gyártási időpont, valamint a felhasznált anyagok különbözősége a normál, a kezdő, a záró és a szegélyköveknél árnyalati színeltéréseket okozhat, ezek a színeltérések műszakilag elkerülhetetlenek, de a termék használati értékét nem csökkentik, az időjárás és az igénybevétel homogénebbé teszi azokat. Színeltérésre, mészkivirágzásra és elemi kárra nincs garancia! Bármilyen minőségi kétség, aggály esetén a termék – a felmerült probléma tisztázásáig – nem építhető be! Amennyiben ez mégis megtörténik a Gyártó felé semmilyen költség (pl.: lerakási, felszedési) nem érvényesíthető!

11. Sztornó

Amennyiben a megrendelő az írásos és a Frühwald Kft. által visszaigazolt szerződéstől eláll, 10% bánatpénzt számlázunk részére. Egyedi megrendelés esetén az ár 40%-a előlegként fizetendő. Ha a megrendelő eláll a szerződéstől, a befizetett előleg bánatpénzként a Frühwald Kft.-t illeti meg.

12. Jogvita

Az „Eladási és szállítási feltételek”-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak. Jogvita esetén a Békéscsabai Városi Bíróság   az illetékes. Köszönjük a bizalmát és kívánjuk, hogy sokáig lelje örömét a Frühwald Kft. termékeiben.

FORGALMAZÓ PARTNEREK:

A Frühwald termékek az ország egész területén megtalálhatók a jelentősebb kereskedőknél és viszonteladóknál.

A FRÜHWALD KFT. FŐBB TERMÉKCSOPORTJAI:

ÁRLISTÁHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK:

Az árlistában szereplő árak  a  telephelyen  értendők.  A  termékek  súlya  és az anyagszükséglet kerekített értékek. Számlázáskor a fm, db, illetve   m² nettó egységárakat vesszük figyelembe. A bruttó árak kerekítettek a kerekítési szabályoknak megfelelően. Az árak 27% áfát tartalmaznak. Azokat a termékeinket, amelyek egységárai  pirossal  vannak  megjelölve, raktárról azonnal tudjuk biztosítani, a többit – megrendelés esetén – rövid gyártási határidővel. Műszaki tartalom változás jogát  fenntartjuk! A nyomtatási és szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk!

Érvényes: 2022.09.05-től.